विद्यालय बन्द हुँदा अटिजम भएका बालबालिकाको सिकाइ प्रभावित